Pakt Piłsudski-Lenin

 • Title: Pakt Piłsudski-Lenin
 • Author: Piotr Zychowicz
 • ISBN: 9788378187707
 • Page: 461
 • Format: Paperback
 • Pakt Pi sudski Lenin Podczas wojny roku Polacy dwukrotnie mogli zdoby Moskw i obali re im bolszewik w Musieliby jednak zawrze przymierze z bia ymi rosyjskimi genera ami Najpierw z Antonem Denikinem potem z Piotrem W
  Podczas wojny 1920 roku Polacy dwukrotnie mogli zdoby Moskw i obali re im bolszewik w Musieliby jednak zawrze przymierze z bia ymi rosyjskimi genera ami Najpierw z Antonem Denikinem, potem z Piotrem Wranglem Niestety J zef Pi sudski odrzuci t mo liwo i podj tajne rozmowy z W odzimierzem Leninem Uwa a bowiem, e Rosja czerwona b dzie dla Polski mniej gro naPodczas wojny 1920 roku Polacy dwukrotnie mogli zdoby Moskw i obali re im bolszewik w Musieliby jednak zawrze przymierze z bia ymi rosyjskimi genera ami Najpierw z Antonem Denikinem, potem z Piotrem Wranglem Niestety J zef Pi sudski odrzuci t mo liwo i podj tajne rozmowy z W odzimierzem Leninem Uwa a bowiem, e Rosja czerwona b dzie dla Polski mniej gro na ni Rosja bia a.By to katastrofalny b d Polacy nie tylko ocalili komunizm, ale zaprzepa cili szans na odbudow pot nej Rzeczypospolitej w przedrozbiorowych granicach Cho wygrali my Bitw Warszawsk ca a wojna z bolszewikami sko czy a si dla nas kl sk Podpisuj c w 1921 roku haniebny Traktat Ryski rzucili my na pastw Sowiet w po ow terytorium Rzeczypospolitej i p tora miliona Polak w Ludzie ci padli ofiar czerwonego Holokaustu Polska zap aci a za to gorzk cen 17 wrze nia 1939 roku

  • À Pakt Piłsudski-Lenin || ☆ PDF Read by ☆ Piotr Zychowicz
   461 Piotr Zychowicz
  • thumbnail Title: À Pakt Piłsudski-Lenin || ☆ PDF Read by ☆ Piotr Zychowicz
   Posted by:Piotr Zychowicz
   Published :2019-02-24T02:10:19+00:00

  About Piotr Zychowicz


  1. Piotr Zychowicz jest publicyst historycznym Pisze o drugiej wojnie wiatowej, zbrodniach bolszewizmu i geopolityce europejskiej XX wieku W swoich koncepcjach nawi zuje do idei J zefa Mackiewicza, W adys awa Studnickiego, Stanis awa Cata Mackiewicza oraz Adolfa Boche skiego Znany z antykomunistycznych i antyendeckich pogl d w Jest zwolennikiem wielonarodowej Rzeczypospolitej.Opowiada si za prowadzeniem Realpolitik i zajmuje krytyczne stanowisko wobec polskich przyw dc w z lat 1939 1945 Surowo ocenia polityk J zefa Becka, W adys awa Sikorskiego i Stanis awa Miko ajczyka Zarzuca im chciejstwo, naiwno i zbyt hojne szafowanie polsk krwi Operacj Burza i decyzj o wywo ania Powstania Warszawskiego uwa a za b dy.Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego By dziennikarzem Rzeczpospolitej i tygodnika Uwa am Rze oraz zast pc redaktora naczelnego miesi cznika Uwa am Rze Historia Obecnie jest redaktorem naczelnym miesi cznika Historia Do Rzeczy i zast pc redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy Jest jednym obok Jerzego Haszczy skiego i Katarzyny Zuchowicz z inicjator w akcji przeciwko polskim obozom zorganizowanej w 2005 roku przez dziennik Rzeczpospolita Napisa ksi ki Pakt Ribbentrop Beck , Ob d 44 oraz Opcja niemiecka


  752 Comments


  1. Lubię książki p. Zychowicza, nawet nie ze względu na alternatywne historie, tylko bardziej za to, jak potrafi wyciągnąć zapomniane w sumie fakty z całkiem nieodległej historii. Ta książka jednak jest najsłabsza z tych, które czytałem. Punkt wyjścia jest taki, że autor zarzuca Piłsudkiemu dogadanie się z Leninem i uratowanie bolszewików przed zniszczeniem oraz że w ten sposób nie zmienił losów świata. Pierwsze 50 stron wskazuje od razu, że Piłsudski obawiał się bardzie [...]

   Reply

  2. Rażąca pomyłka strategiczna, nieodpowiedni doradcy-szpiedzy albo po prostu "serce po lewej stronie". Z któregoś z tych, lub innych powodów Józef Piłsudski nie zdecydował się we wrześniu 1919 roku pomóc białej armii Denikina i w ten sposób przypieczętować upadek bolszewików, ratując w ten sposób Europę i być może świat od zalewu reżymów komunistycznych. Marszałek uznał, że powrót carskiej Rosji jest większym zagrożeniem dla Polski, niż bolszewizm. I to był jego ka [...]

   Reply

  3. Aczkolwiek Zychowicz cały czas bardzo dobrze pisze, o tyle z jego tezami coraz trudniej się zgodzić.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *