Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào

 • Title: Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào
 • Author: Phùng Quán
 • ISBN: null
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • T i tr th nh nh v n nh th n o Ph ng Qu n T i Tr Th nh Nh V n Nh Th N o T i nghi m ra r ng s ph n con ng i nhi u l c c nh ng kh c quanh th t t ng t m c i nguy n c t o ra nh ng kh c quanh i khi r t v v n r t t c c i B n th n t i ch
  Ph ng Qu n T i Tr Th nh Nh V n Nh Th N o T i nghi m ra r ng s ph n con ng i nhi u l c c nh ng kh c quanh th t t ng t m c i nguy n c t o ra nh ng kh c quanh i khi r t v v n, r t t c c i.B n th n t i ch ng h n, t i u c mong mu n tr th nh nh v n Nh v n t i kinh nhi vi n chi.Nh v n i v i t i ng y , tr c khi c nh ng kh c quanh l m tPh ng Qu n T i Tr Th nh Nh V n Nh Th N o T i nghi m ra r ng s ph n con ng i nhi u l c c nh ng kh c quanh th t t ng t m c i nguy n c t o ra nh ng kh c quanh i khi r t v v n, r t t c c i.B n th n t i ch ng h n, t i u c mong mu n tr th nh nh v n Nh v n t i kinh nhi vi n chi.Nh v n i v i t i ng y , tr c khi c nh ng kh c quanh l m t ng i n b qu p, qu cao sang v cao sang n m c cho ng v ng, p n kh ng d m nh n m nh ng th n ph n l nh tr ng th t h c nh t i ngay c trong ngh c ng kh ng d m t t nh N u c li u m ng t l i ngu Ngu nh th anh l nh ch c m t qu l u n ch y v i m t thanh m t u m d m li u m ng ch i nhau v i c m t i i gi c trang b n t n ch n r ng.M i v sau n y, khi t i l n n b c ch , b c, m t ch u n ph ng vi n b o ti n phong ch nh t ph ng v n t i ho n c nh n o bi n ch t m t ng i l nh th t h c tr th nh m t nh v n Ho n c nh n o Ch u t m t c u h i r t hay v i ch Tu i tr c a ch c ng t ng m c th M c l y v N m m i ngo i 20 tu i, ch c vi t m t b i th s c m i l nh tr ng.Ch m c tr th nh ng vi n c ng s n, c d ng hi n tr n i m nh cho s nghi p c a ng nh anh Gi t, nh anh n Ch m c c l p nh ng chi n c ng th t vang d i, m c c ch huy m t n v trinh s t c c ng, m c tr th nh anh h ng nh ng ch a bao gi ch m c c tr th nh nh v n.Th i y, nh ng ng i l nh th h ch , anh n o ch ng t p tr ng l m m t v i b i th , n i ng h n l ca dao h v d n b ch b o, ng m nga trong nh ng m li n hoan v n ngh c a n v Lo i ca dao h v n y c c c ch g i l th b ng s ng, nh ng m c c tr th nh nh th th ch a bao gi.

  • Free Download [Fantasy Book] ☆ Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào - by Phùng Quán ✓
   446 Phùng Quán
  • thumbnail Title: Free Download [Fantasy Book] ☆ Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào - by Phùng Quán ✓
   Posted by:Phùng Quán
   Published :2019-02-08T22:36:26+00:00

  About Phùng Quán


  1. N m 1945, ng tham gia V qu c qu n, l chi n s trinh s t Trung o n 101 ti n th n l Trung o n Tr n Cao V n Sau ng tham gia Thi u sinh qu n Li n khu IV, o n V n c ng Li n khu IV u n m 1954, ng l m vi c t i C quan sinh ho t V n ngh qu n i thu c T ng C c Ch nh tr Qu n i Nh n d n Vi t Nam ti n th n c a T p ch V n ngh Qu n i.T c ph m u tay V t C n o c a ng c gi i th ng c a H i Nh v n Vi t Nam n m 1955 V qu tr nh vi t t c ph m n y, trong di c o h i k T i tr th nh nh v n nh th n o do Nh xu t b n V n Ngh th nh ph H Ch Minh xu t b n n m 2007, ng k nhi u chi ti t r t th v v s ng u nhi n v t nh c a ng t m t ng i l nh tr th nh m t nh v n v nh ng oan khu t ph i g nh ch u nh ng v i gi ng k r t h m h nh, kh ng m t ch t tr ch m c hay th h n Kh ng l u sau , Ph ng Qu n tham gia phong tr o Nh n V n Giai Ph m b ng hai b i th L i m d n v Ch ng tham l ng ph 1957 Khi phong tr o n y ch m d t d i t c ng c a nh n c Vi t Nam D n ch C ng ho , Ph ng Qu n b k lu t, m t i t c ch h i vi n H i Nh v n Vi t Nam v ph i i lao ng c i t o nhi u n i.T n khi c nh n nh n l i v o th i k i m i, Ph ng Qu n h u nh kh ng c m t t c ph m n o c xu t b n, ng ph i t m c ch xu t b n m t s t c ph m c a m nh d i b t danh kh c v c u c H T y ki m s ng V th , b n b v n ngh th ng g i g n cu c i ng th i k n y b ng s u ch c tr m, r u ch u, v n chui N m 1988, cu n ti u thuy t Tu i th d d i c a Ph ng Qu n c xu t b n v nh n Gi i th ng V n h c Thi u nhi c a H i Nh v n Vi t Nam hai n m sau Ngo i v n xu i, Ph ng Qu n c n s ng t c th v c nhi u b i th n i ti ng nh Hoa sen, H n, m Nghi T m c Ph cho v nghe ng m t ng y 22 th ng 1 n m 1995 t i H n i N m 2007, Ph ng Qu n c nh n c Vi t Nam truy t ng Gi i th ng Nh n c v v n h c ngh thu t, do Ch t ch n c k quy t nh t ng ri ng c ng v i Tr n D n, L t, Ho ng C m.T c ph mV t C n o, Ti u thuy t, 1955 Gi i th ng Nh n c v V n h c ngh thu t, 2007Ti ng h t tr n a ng c C n o, Th , 1955 Gi i th ng Nh n c v V n h c ngh thu t, 2007Tu i th d d i, Ti u thuy t, 1987 Gi i A v n h c thi u nhi c a H i Nh v n Vi t Nam, 1988 N m 1990 c o di n Nguy n Vinh S n d ng th nh phim, Gi i th ng B Qu c ph ng 2000, Gi i th ng Nh n c v V n h c ngh thu t n m 2007Th Ph ng Qu n, 1995Tr ng ho ng cung, Ti u thuy t th , Nxb Thanh V n, USA 1993 N m 2007, Nh xu t b n V n Ngh th nh ph H Ch Minh t i b n Tr ng ho ng cung Ph ng Qu n vi t Tr ng ho ng cung ti u thuy t t nh 13 ch ng c a Ph ng Qu n H i c c a nh v n H Kh nh Linh k v nh ng c u chuy n xung quanh thi ph m n y.Ph ng Qu n, Th , 2003Ba ph t s th t, K , 2006, t i b n b sung 2009T i tr th nh nh v n nh th n o , H i k , 2007.Ph ng Qu n c n y, Di c o c a Ph ng Qu n v H i c c a b n b , 2007.


  672 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *